SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-05-2024 14:58

Mardinli  gazeteci gümüş madalya aldı

Mar­din’in Kı­zıl­te­pe il­çe­sin­de ya­şa­yan ga­ze­te­ci Ata­ul­lah Öncü, 20 yıl­dan be­ri­dir kan ba­ğı­şı ya­pı­yor. öncü Kı­zı­lay ta­ra­fın­dan gümüş ma­dal­ya ile ödül­len­di­ril­di.

Mardinli  gazeteci gümüş madalya aldı

Kızıltepe Ye­ni­kent Ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan ga­ze­te­ci Ata­ul­lah Öncü yak­la­şık 20 yıl­dır Türk Kı­zı­lay’a dü­zen­li bir şe­kil­de kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nu­yor.
Türk Kı­zı­lay’ı ta­ra­fın­dan sü­rek­li kan ba­ğış­çı­sı ol­du­ğu için Öncü, gümüş ma­dal­ya ile ödül­len­di­ril­di.
Ma­dal­ya­yı al­dı­ğı için mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­n Ata­ul­lah Öncü, “Ha­ya­tım­da al­dı­ğım en an­lam­lı ödül­ler­den bi­ri­ni aldım. Yak­la­şık 20 yıl­dır sü­rek­li kan ve­ri­yo­rum. Kan ver­me­nin sağ­lı­ğım açı­sın­dan çok fay­da­sı­nı gör­düm. Aynı za­man­da insan vü­cu­du için çok önem­li olan kanın ih­ti­ya­cı olan ta­nı­ma­dı­ğım bi­ri­ne ver­me­nin hazzı ise çok daha önem­li.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Öncü, Kı­zı­lay’ın ken­di­si­ne gümüş ma­dal­ya ile te­şek­kür bel­ge­si de ver­di­ği­ni kay­det­ti. Öncü, Hayat kur­tar­dı­ğım için de çok muy­lu­yum. İnsan­la­rın ya­şa­mı­na do­kun­mak kadar güzel bur duygu yok. Ben bu bi­linç­le kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nu­yo­rum. 20 yıl­dan be­ri­dir sürekli kan veriyorum bununla birlikte 36 de­fa­dır kan ba­şın­da bu­lu­nu­yo­rum.” dedi.
Türk Kı­zı­la­yı Kı­zıl­te­pe Kan Mer­ke­zi yet­ki­li­le­ri de Öncü’ye te­şek­kür­le­ri­ni ile­tit­ler.

AdminAdmin