MAGAZİN
Giriş Tarihi : 15-05-2024 14:56   Güncelleme : 15-05-2024 15:00

Yeni çiftin altınları da hayalleri de çalındı

Mar­din’in Kı­zıl­te­pe il­çe­sin­de 3 ay önce ev­le­nen çi­çe­ği bur­nun­da Çelik çif­ti­nin evde baza al­tın­da sak­la­dık­la­rı al­tın­la­rı ça­lın­dı. Polis, 500 bin Tl’lik al­tın­la­rı çalan iki şüp­he­li ka­dı­nı her yerde arı­yor.

Yeni çiftin altınları da hayalleri de çalındı

Mar­din’in Kı­zıl­te­pe il­çe­sin­de 3 ay önce ev­le­nen çi­çe­ği bur­nun­da Çelik çif­ti­nin evde baza al­tın­da sak­la­dık­la­rı al­tın­la­rı ça­lın­dı. Polis, 500 bin Tl’lik al­tın­la­rı çalan iki şüp­he­li ka­dı­nı her yerde arı­yor. Kı­zıl­te­pe’de al­tın­la­rı ça­lı­nan çi­çe­ği bur­nun­da Çelik çif­ti­, mal var­lık­la­rı­nın alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ha­yal­le­ri­nin de ça­lın­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor.

Sarı maden altın çok kıy­met­li bunun için son dö­nem­ler­de hır­sız­la­rın he­de­fi ge­nel­de ku­yum­cu­lar. Bu defa hır­sız­la­rın he­de­fi 3 ay önce dünya evine giren Kı­zıl­te­pe­li Çelik çifti oldu. Hır­sız­lar evli çif­tin evine gi­re­rek baza al­tın­da sak­la­dık­la­rı 500 bin TL de­ğe­rin­de­ki al­tın­la­rı çal­dı­lar ve hızla kaç­tı­lar. Şüpheliler ka­me­ra­la­ra ya­ka­lan­ma­mak için de yüz­le­ri­ni giz­le­di.

Kı­zıl­te­pe İpek Ma­hal­le­si Ali Ertaş Cad­de­si üze­rin­de ya­şa­yan Bir­gül ve Edip Çelik çifti 3 ay önce dünya evine gir­di­ler. Dü­ğün­de ta­kı­lan al­tın­la­rı­nı evde ba­za­nın al­tın­da mu­ha­fa­za et­ti­ler. Çift sabah sa­at­le­rin­de bir­lik­te işi git­ti­ler. Ça­lış­tı­ğı ku­aför­den akşam iş çı­kı­şı doğru eve gelen Bir­gül Çelik kont­rol amaç­lı ba­za­nın al­tı­na ba­kın­ca şaş­kı­na dündü. Al­tın­la­rı­nın ça­lın­dı­ğı­nı an­la­yan Çelik polis ekip­le­ri­ne haber verdi. İhbar üze­ri­ne olay ye­ri­ne gelen polis ekip­le­ri çev­re­de­ki gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nı in­ce­le­di.

Gelin Bir­gül Çelik, zor şart­lar al­tın­da al­tın­la­rı top­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Bir­gül Çelik, ” 18 yıl­dır ça­lı­şı­yo­rum, Mal var­lı­ğı­mı­zı al­dı­lar, bizi mah­vet­ti­ler. 3 aylık ev­li­yim. Akşam eve gel­di­ğim­de ba­za­yı kal­dır­dım. Al­tın­la­rı­mı kont­rol ede­cek­tim. Ba­za­nın için­de bu­lu­nan çan­ta­nın açıl­mış ol­du­ğu­nu gör­düm. Onlar benim düğün al­tın­la­rım­dı, mağ­dur olduk. Ka­me­ra şüp­he­li­le­rin gel­di­ğin gös­te­ri­yor. O an yüz­le­ri­ni bi­le­rek ka­pa­tı­yor­lar. Tek is­te­ği­miz hır­sız­la­rın ya­ka­lan­ma­sı. Lüt­fen bütün yet­ki­li­ler el at­sın­lar.” dedi.

AdminAdmin